Cách đăng kí tích xanh Facebook

Facebook cũng khuyến cáo người dùng tuyệt đối không hợp tác với các cá nhân, tổ chức mua bán tick xanh bởi nếu Facebook sẽ xóa vĩnh viễn tài khoản hoặc danh tính của những bên liên quan bị nghi ngờ dính líu đến hành động mua bán này. Để được cấp tích xanh Facebook bạn cần phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau: Tài khoản của bạn phải đại...
0965.633.140